Cung cấp cáp chống nhiễu và thiết bị phụ trợ cho MBA T3

  • Tên hàng hóa: Cung cấp cáp chống nhiễu và thiết bị phụ trợ cho MBA T3.
  • Chủ đầu tư: Công ty nhiệt điện Cao Ngạn – TKV
  • Năm thực hiện: Tháng 8/2018


Back to Top