Cung cấp thiết bị điện cho công ty than Khe Chàm

  • Tên hàng hóa: 04 bộ máy phát điện Cater Pillar Cat.
  • Chủ đầu tư: Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam – Công ty than Khe Chàm – TKV
  • Năm thực hiện: Tháng 6/2018


Back to Top