Cung cấp xe khoan 1 cần

  • Tên hàng hóa: Cung cấp 01 xe khoan 1 cần
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin
  • Năm thực hiện: Tháng 10/2017


Back to Top