Thi công khắc phục sự cố trục tải JKMD 3.5×4 giếng chính

  • Tên hàng hóa: Thi công khắc phục sự cố trục tải JKMD 3.5×4 giếng chính.
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin
  • Năm thực hiện: Tháng 9/2012


Back to Top