Diễn giải kỹ thuật hệ thống làm mát MK-600

Bảo vệ: Diễn giải kỹ thuật hệ thống làm mát MK-600

Hệ thống làm mát MK-600 được thiết kế cho làm mát trong hầm lò khai thác. Hệ thống MK-600 hoạt động trong môi trường hầm lò có hàm lượng khí metan, khí gây nổ và các bụi than có khả năng cháy nổ cao.Back to Top